Va­sem­mis­to­nais­ten eu­ro­vaa­li­tee­sit 2024

 

Vasemmistonaisten eurovaaliteesit

Vasemmistonaiset kampanjoi vuoden 2024 eurovaaleissa feministisen Euroopan puolesta! Euroopan Unionin on edistettävä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia laaja-alaisesti sekä intersektionaalisesti. Naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia uhkaavat tällä hetkellä konservatiivisten arvojen nousu sekä erityisesti äärioikeiston ja anti-gender-liikkeen voimistuminen. Vasemmistonaiset haluaa rakentaa Euroopan, joka perustuu tasa-arvolle, solidaarisuudelle, vahvoille ihmisoikeuksille ja hyvinvoinnille. Tutustu alla eurovaaliteeseihimme!

Kaikkialla EU:ssa, kaikille itsemääräämisoikeus omaan kehoon

 1. Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet on kirjattava EU:n perussopimuksiin. Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin on vahvistettava EU:n perusoikeuskirjassa. Kaikkialla Unionin alueella on taattava oikeus ehkäisyyn sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluihin.
 2. Oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan on vahvistettava erityisesti lapsille ja nuorille suunnatulla työllä, esimerkiksi koulujen kasvatustyöllä.
 3. Oikeus omaan sukupuoleen on taattava kaikkialla EU:ssa. Juridisen sukupuolen vahvistamisen on perustuttava itsemäärittelyyn. EU:n on edistettävä kolmannen/ei-binäärin sukupuolimerkinnän mahdollistamista Unionin alueella. Intersukupuolisten lasten kosmeettiset kirurgiset toimenpiteet on kiellettävä kaikkialla Unionin alueella. EU:ssa on jatkettava aktiivisesti työtä sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa.
 4. Turvaa hakevien naisten ja tyttöjen asemaa on vahvistettava. Siirtolaisnaiset ja myös lapset ovat erityisessä riskissä joutua ihmiskaupan uhreiksi. Suurin osa ihmiskaupasta on piilorikollisuutta. Noin puolet EU:n alueella tilastoiduista ihmiskaupan uhreista on seksuaaliseen hyväksikäyttöön suuntautuvan ihmiskaupan uhreja. Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhrien auttamisjärjestelmiä yhtenäistettävä Unionin alueella.
 5. Oikeutta hakea turvaa on vahvistettava. On tarjottava laillisia maahan pääsyn ja maassa oleskelun mahdollisuuksia sekä mahdollisuus työllistyä ja oppia kieltä. Turvapaikkaprosessissa on huomioitava naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen erityisen haavoittuva asema.

Väkivallasta vapaa EU

 1. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sovitun Istanbulin sopimuksen velvoitteiden noudattamista on valvottava tehokkaasti jäsenmaissa EU:n laajuisesti. On varmistettava, että huhtikuussa hyväksyttävä naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen direktiivi pannaan täytäntöön täysimääräisesti koko Unionin alueella.
 2. Digitaalinen väkivalta on tunnistettava osana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kansainväliset sosiaalisen median palveluntarjoajat on asetettava vastuuseen alustoillaan tapahtuvista rikoksista. Naisiin kohdistuva väkivalta on sisällytettävä rajat ylittävien vakavien rikosten luetteloon.
 3. Seksuaalisen väkivallan torjumista ja uhrien auttamista on vahvistettava. Raiskauksen määritelmä on saatava suostumusperustaiseksi kaikissa jäsenmaissa.
 4. EU:n on panostettava rauhaan globaalisti ja kiinnitettävä huomio myös niihin konflikteihin, jotka eivät nouse esille julkisuudessa (esimerkiksi Kongo, Haiti, Afganistan ja Myanmar). On tärkeää, että EU edistää rauhaa Ukrainassa ja Gazassa. Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja rauhanpyrkimyksiä on tuettava aktiivisesti. EU:n on painostettava Israelia lopettamaan sotatoimet Gazassa välittömästi. Vuosikymmeniä jatkunut Palestiinan laiton miehitys on lopetettava.
 5. Tutkimusten mukaan naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja rauhantyöhön parantaa mahdollisuuksia saavuttaa pysyviä tuloksia rauhanprosessissa. Naisten osuutta konfliktien estämisessä, rauhanneuvotteluissa ja rauhanrakentamisessa on lisättävä YK:n 1325-päätöslauselman mukaisesti.

Unionin oltava tasa-arvoa vahvistava toimija

 1. EU-rahoituksella on tuettava syrjimättömyyden ja tasa-arvon toteutumista jäsenmaissa. EU-rahoitusta on voitava pidättää, mikäli jäsenmaat rikkovat syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteita.
 2. Anti-gender-liikehdintään on puututtava riittävän voimakkain toimin. On tunnettua, että anti-gender-liike tekee voimakasta lobbaustyötä EU:n päättäjien keskuudessa vastustaen naisten ja tyttöjen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Tietoisuutta anti-gender-liikkeen toimintatavoista on lisättävä ja liikkeen rahahanat on tukittava.
 3. EU:lla tulee saada oma naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta vastaava komissaari.
 4. Sukupuolitietoista budjetointia ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisstrategiaa on edistettävä määrätietoisesti.
 5. Koulutusjärjestelmän on edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. EU:n tulee taata kouluissa tapahtuva seksuaalikasvatus sekä oppilashuollon palvelut koko Unionin alueella.

Työelämän tasa-arvon edistäminen EU:n kärkitavoitteeksi

 1. Naisten ja miesten välinen palkkaero on kurottava umpeen aktiivisilla toimenpiteillä Unionin taholta. Palkkatasa-arvoa on edistettävä uuden palkka-avoimuusdirektiivin mukaisesti. Palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa jäsenmaissa on seurattava ja tarvittaessa sen alaa ja vaatimuksia on kiristettävä.
 2. Työelämän jakautumista sukupuolen mukaan on purettava määrätietoisella työllä. Tähän on puututtava mm. vuoden 2025 jälkeen uudistettavalla sukupuolten tasa-arvostrategialla.
 3. Alustatalouden epäkohdat ovat yksi työelämän syrjinnän muoto. Alustatyötä on säänneltävä siten, että työsuhteen tunnusmerkistön täyttävä työ on rinnastettava työehtojen osalta työsuhteessa tehtävään työhön.
 4. EU:n tehtävänä on varmistaa, että eurooppalainen hoito- ja hoivastrategiaa toteutetaan ihmisoikeuslähtöisesti ja niin, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hoiva-alojen palkkauksessa ja työoloissa.
 5. Lakko-oikeus on turvattava EU-tasolla.

Ilmastopolitiikka on tasa-arvopolitiikkaa

 1. EU:n tulee huolehtia, että naiset ovat edustettuina ja heitä kuullaan ilmastopolitiikassa. Kehittyvien maiden naisten ja tyttöjen tietotaito tulee ottaa mukaan ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävässä työssä.
 2. EU:n tulee toteuttaa ilmastopolitiikkaa kaikilla tasoilla sukupuolitietoisesti sekä sosiaalisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Ilmastotoimien vaikutukset eri ryhmiin on huomioitava ja negatiiviset vaikutukset on kompensoitava oikeudenmukaisesti.
 3. Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa yhteisen ilmastostrategian luomiseksi ja edistää koko Unionin sitoutumista ensin hiilineutraaliuteen ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen viimeistään vuonna 2050.
 4. EU:n ilmastotoimien on huomioitava arktisen alueen tilanne. EU:n on kannettava vastuu aiheuttamistaan päästöistä ja tuettava arktista aluetta, jolla ilmastonmuutoksen seuraukset ovat erityisen voimakkaita. Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa ja heidän itsemääräämisoikeutensa tulee tunnustaa Unionin taholta. Suomella on erityisvastuu saamelaisten oikeuksien takaajana.