Kärkiteemat eduskuntavaaleihin 2019

Vasemmistonaisten kärkiteemat eduskuntavaaleissa 2019

Tulevalla vaalikaudella Suomi tarvitsee poliittisen suunnanmuutoksen. On siirryttävä tuloerojen kasvattamisesta sekä epätasa-arvon ja eriarvoisuuden lisäämisestä oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhteiskunnan kaikkien jäsenten pääsyä osallisiksi talouden kasvusta. On tehtävä politiikkaa, joka lisää uskoa tulevaisuuteen ja varmuutta omasta, läheisten ja tulevien sukupolvien pärjäämisestä. Näin torjutaan parhaiten myös rasismia, joka kulkee käsi kädessä ahdasmielisen ja naisten asemaa heikentävän ajattelun kanssa.

1. Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan eittämättä suurin uhka ja siten suurin haaste niin poliittiselle päätöksenteolle kuin kaikelle ihmisten ja yhteiskuntien toiminnalle. Muutokset totuttuihin toimintatapoihin niin bisneksessä, liikkumisessa kuin muussakin arkielämässä tulevat koskemaan kaikkia. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että taakka jakautuu oikeudenmukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ne tekevät eniten, kenellä siihen on eniten mahdollisuuksia ja varaa. On myös tunnistettava ilmastonmuutoksen torjumisen tapojen ja vaikutusten erilainen kohdistuminen miehiin ja naisiin ja huolehdittava, että naisten asemaa ei heikennetä entisestään ilmastonmuutoksen torjumisessa ja vaikutusten lieventämisessä.

– Suomen on sitouduttava siihen, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään enintään 1,5 asteeseen, ja Suomen on vaadittava samaa sitoutumista myös EU:lta ja muilta teollisuusmailta.
– Suomen päästöjä pitää vähentää ja hiilinieluja kasvattaa niin, että kokonaisvaikutus ilmakehään saadaan miinusmerkkiseksi vuoteen 2030 luvun alussa.
– Päästöjä on vähennettävä niin liikenteessä, energian tuotannossa, ruoantuotannossa, asumisessa kuin teollisuudessakin.
– Hiilinieluja on kasvatatteva vastuullisella maa- ja metsätaloudella.
– Hiilivarastoja on suojeltava muun muassa lopettamalla turpeen polttaminen.
– Pääomat, investoinnit, yritystuet ja muut rahavirrat on siirrettävä fossiilisista energialähteistä ja päästöisestä tuotannosta uusiutuviin energianlähteisiin ja kestävään tuotantoon.

2. Palkkaa työstä, eikä sukupuolesta

Nykyisellä kehitysvauhdilla sukupuolten palkkaero poistuu noin 50 vuodessa. Koska tahti on aivan liian hidas, tarvitsemme nykyistä tehokkaampia keinoja perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi. Jos meillä ei ole tietoja palkoista, tavoitteen saavuttaminen on mahdotonta. Palkkasalaisuuden purkaminen onkin yksi tehokas keino edistää tasa-arvoista ja oikeudenmukaista palkkausta.

– Luodaan palkkaeroja anonyymistä seuraava tietokanta, joka mahdollistaa sukupuolten välisten palkkaerojen korjaamisen. Työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, raportoivat palkoistaan julkisesti ja mahdollisista palkkaeroistaan tehtäväkohtaisesti sukupuolen mukaan eritellysti. Työnantajalle annetaan kolme vuotta aikaa kuroa mahdollinen perusteeton palkkaero umpeen. Tämän jälkeen perusteettomista palkkaeroista säädetään uhkasakko.
– Toteutetaan kunnianhimoinen, selkeät ja mitattavat tavoitteet sisältävä samapalkkaisuusohjelma.

3. Kohti tasa-arvoisempaa hoivaa ja kasvatusta

Sukupuolten segregaatio näkyy niin yksityiselämässä kuin palkkatyönä tehtävässä hoivassa. Vanhemmuutta ja muuta hoivavastuuta läheisistä on jaettava nykyistä tasaisemmin eri sukupuolten kesken. Perhevapaajärjestelmä on uudistettava nykyistä joustavammaksi, jolloin se huomioi perheiden moninaisuuden ja erilaiset tilanteet nykyistä paremmin sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa.

– Pidennetään perhevapaita ja taataan perheille valinnanvapaus 6+6+6 -mallilla.
– Estetään palkkadumppaus ja kermankuorinta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja vahvistetaan näin sekä sote-työntekijöiden asemaa että huolenpitoa, hoivaa ja hoitoa tarvitsevien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu.
– Parannetaan lasten ja lapsiperheiden tasa-arvoa palauttamalla kaikille lapsille täysipäiväinen oikeus varhaiskasvatukseen.
– Varmistetaan nuorille maksuton ehkäisy kaikissa Suomen kunnissa.

4. Translain uudistaminen

Transihmisellä oma kokemus sukupuolesta on ristiriidassa syntymässä määritellyn sukupuolen kanssa. Yksi suomalaisen lainsäädännön suurimpia ihmisoikeusloukkauksia onkin nykyinen translaki, joka ei takaa transihmisille oikeutta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja itsemäärämisoikeuteen.

– Toteutetaan translain kokonaisuudistus. Sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan. Vaatimuksesta sukupuolensa korjaavien lisääntymiskyvyttömyydestä luovutaan. Juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Lain nimi muutetaan laiksi sukupuolen vahvistamisesta.

5. Sukupuolittunut väkivalta

Itsemäärämisoikeus ja fyysinen koskemattomuus ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Tästä huolimatta valtava määrä ihmisiä elää Suomessa lähisuhteissa, joissa heitä pahoinpidellään jatkuvasti henkisesti ja fyysisesti. Monella tilanne jatkuu vuosikausia ja teot raaistuvat jatkuvasti. Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden palvelut ovat Suomessa edelleen riittämättömät ja niiden määrä ja laatu vaihtelevat alueellisesti merkittävästi.

– Väkivaltaa kohdanneiden uhrien palveluihin varataan riittävät resurssit ja taataan niiden saatavuus koko Suomessa.
– Rikoslaki uudistetaan niin, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta.