Kuntapäättäjät vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon

Vasemmistonaiset kävi läpi Vasemmistoliiton kuntavaalitavoitteet tästä lähtökohdasta. Kun Vasemmisto esimerkiksi vaatii, että yksinasuvat on otettava huomioon, Vasemmistonaiset tuo esiin, että valtaosa yksinasuvista ja lähihuoltajista on naisia ja että enemmistö asunnottomista päihdeongelmaisista on miehiä.

Vasemmisto vaatii, että omaishoitajien jaksamiseksi heidän lomapäivänsä on taattava. Vasemmistonaiset huomauttaa, että kolme neljäsosaa omaishoitajista on naisia. Siten omaishoitajien korvausten riittävyys ja heidän jaksamisensa ovat sukupuolipolitiikkaa. Kun puhutaan hoitohenkilökunnan riittävyydestä, kyse on pääosin naisten työpaikoista ja työoloista.

Vanhuusajan köyhyyskin on sukupuolittunutta: naisten eläke on keskimäärin 400 euroa miesten eläkkeitä pienempi ja yli 75-vuotiasta yksielävistä naisista 30 % elää köyhyysrajan alapuolella.

Vasemmisto vaatii tasokasta päivähoitoa ja lähikouluverkostoa. Vasemmistonaiset puolestaan vaatii lisäksi sukupuolisensitiivistä päivähoitoa ja opetusta, koska kasvatuksella on vaikutusta koko elämän kantaviin opittuihin sukupuolimalleihin.

Vasemmisto ei hyväksy, että palveluja ulkoistamalla poljetaan työehtoja. Vasemmistonaiset muistuttaa, että kunta sekä työnantajana että palvelujen järjestäjänä on naisille erityisen tärkeä: kuntatyöntekijöistä 78 % on naisia ja kuntapalvelut takaavat naisille sujuvuutta arkeen ja mahdollistavat naisten osallistumisen ja työssäkäynnin.

Vasemmistoliiton mielestä kaikilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, siksi kunnan on tarjottava ihmisille vaikutuskanavia saada äänensä kuuluviin. Vasemmistonaisten mielestä kiintiöt ovat korjanneet 15 vuoden aikana vinoutunutta demokratiaa, mutta edelleen on toimialaoja, jotka ovat vahvasti sukupuolittuneita. Esimerkiksi energia- ja kaavoitusasioissa naisten ääni ei kuulu tarpeeksi.

Myös kuntauudistus kuntaliitoksineen vaatii Vasemmistonaisten mukaan sukupuolivaikutusten arviointia.

Lue suvatut vaaliteesit.