Vasemmistonaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vasemmistonaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen. – RAY:n tukeman hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös naisten henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Vasemmistonaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle – omalla lohkollaan korvaamattoman arvokasta työtä tekevälle – Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla ne lasten äidit, jotka ovat lasten isien väkivallan kohteina ovat Vasemmistonaisten käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vasemmistonaiset haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. On hyvä, että rahoitusta ohjataan tulevaisuudessa myös henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen ja ehkäisyyn, lähtökohdaksi on otettava kuitenkin molemmat sukupuolet. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan ydin on edelleen miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti uhreille, eli pääsääntöisesti naisille, suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta.