Kuntabudjettien sukupuolivaikutukset on arvioitava

Sukupuolitietoinen budjetointiprosessi edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, taloudellista tehokkuutta ja hyvää hallintoa. Lähtökohtana ei siis ole, että voimavaroja tulisi välttämättä kohdentaa tasan naisille ja miehille. Arviointia voidaan tehdä budjetoinnin eri vaiheissa, niin suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa kuin jälkikäteisarvioinnissa.

Sukupuolinäkökulma budjetoinnissa on väline, jolla voidaan testata päättäjien todellisia pyrkimyksiä kohti tasa-arvoa. Sen avulla voidaan arvioida, löytyykö budjeteista taloudellisia resursseja konkreettisiin toimiin, vai jäävätkö sitoumukset julistuksiin, papereihin ja juhlapuheisiin.

Budjetteja on totuttu pitämään neutraaleina dokumentteina. Neutraalisuuden sijasta pitäisi mieluummin puhua budjettien sukupuolisokeudesta. Kuntien budjeteista löytyy harvoin mainintoja sukupuolesta tai erilaisten ratkaisujen vaikutuksista kuntalaisiin. Esimerkiksi jalkapallokenttää rakennettaessa saatetaan puhua lapsista ja nuorista, mutta ei mainita, että nuoret jalkapallon harrastajat vielä tänä päivänä ovat valtaosin poikia. Juuri vapaa-aika-, urheilu- ja kulttuurirahojen käyttöä onkin suhteellisen helppoa arvioida. Ihan yhtä tärkeää on ulottaa arviointi niin alue-, yritys-, kuin elinkeinopolitiikkaankin.

Suomi on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeessa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta talousarvioinnissa. Suomi teki tästä puheenjohtajakaudellaan aloitteen. Tavoitteena on, että vuoden 2008 valtion budjetti valmisteltaisiin sukupuolinäkökulmasta.

– Sukupuolivaikutusten arviointi budjetin yhteydessä jäsentäisi kaikkien organisaatioiden toimintaa. Sen avulla toimintaa voidaan tietoisesti suunnata ja tuloksia arvioida, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Katja Syvärinen toteaa.

Koska laaja koko budjetin käsittävä arviointi ei ole helppo tehtävä, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on parhaillaan tekemässä opasta budjetin arvioimisesta sukupuolinäkökulmasta. Julkaisussa hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia. Sen on tarkoitus olla valmiina lokakuussa valittavien valtuustojen aloittaessa työskentelynsä.